1 കിലോ പോലും കുറഞ്ഞില്ല 10 ദിവസമായി Keto Diet strict ആയികിലോ പോലും കുറഞ്ഞില്ല 10 ദിവസമായി Keto Diet strict ആയി ചെയ്യുന്നു.

ആരോഗ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ Balanced diet-Low Carb Diet-Intermittent Fasting -Keto Diet-mediterranean Diet മുതലായ ഡയറ്റ് മീൽ പ്ലാനുകൾ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ സംയോജിപ്പിച്ച് ശരീരത്തിന് ദോഷം വരാത്ത ആഹാര രീതിയിലുടെയും,രക്തപരിശോധനാ ഫലങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണത്തിലൂടെയും,ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാനുള്ള കൺസൾട്ടേഷൻ കൊടുക്കുന്നു.click to join https://binshinhealthtips.com

Contact Mr Binshin Directly- Click the WhatsApp link https://api.whatsapp.com/send?phone=971553821137

മറ്റൊരാളുടെ സഹായം കൂടാതെ സ്വന്തമായ് ഡയറ്റ് പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കാനും,അമിതവണ്ണം,കുടവയർ ,ഫാറ്റിലിവർ ,പ്രമേഹം ,തൈറോയിഡ് ,PCOD ,കൊളെസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കാനും, പേരിനോപ്പം ” Low Carb Nutrition Therapist” എന്ന യോഗ്യത നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും ഈ കോഴ്സ് ചെയ്യാം. Course Accreditation:- International association of Therapists-IAOTH,England. പ്രായം,യോഗ്യത ഒരു പ്രശ്നമല്ല. ഈ കോഴ്സ് പൂർണ്ണമായും മലയാളത്തിൽ 36 Recorded video lectures ആയി പഠിക്കാം, അതായത് നിങ്ങളുടെ സമയവും സൗകര്യവും അനുസരിച്ച് പഠിക്കാം.ഈ കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കുവന്നവർക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുള്ള Online Exam ഉണ്ട്( multiple choice ) പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കുന്നവർക്ക് Internationally accredited Diploma in Low Carb Nutrition certificate ലഭിക്കും.
Course registration link http://keralalowcarbacademy.com/

Facebook Private ഗ്രൂപ്പിൽ ചേരാൻ നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ജോയിൻ ചെയ്യുക https://www.facebook.com/groups/600673018117030/?ref=share

Telegarm private group ൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ചേരാൻ നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ജോയിൻ ചെയ്യുക https://t.me/+V0mCo39R3_k3M2M8

Medical Disclaimer: – All contents in this video is created and published online for informational purposes only.

Thanks & Regards
Binshin Healthtips
#ketosis #ketodietmalayalam #lchfmalayalam

View original video by clicking here.